Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Älganäs

Naturreservatet Älganäs ligger på en halvö i sjön Tikens östra del, några kilometer söder om Tingsryds samhälle. För att komma till Älganäs via bilväg tar du av mot väster från riksväg 27 ett par kilometer söder om Tingsryd.
Älganäs erbjuder besökaren att uppleva skogar med gamla ädellövträd, ängsmarker med blommande örter eller en härlig promenad längs sjön Tikens strand.

Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Älganäs

Naturreservatet Älganäs ligger på en halvö i sjön Tikens östra del, några kilometer söder om Tingsryds samhälle. För att komma till Älganäs via bilväg tar du av mot väster från riksväg 27 ett par kilometer söder om Tingsryd.
Älganäs erbjuder besökaren att uppleva skogar med gamla ädellövträd, ängsmarker med blommande örter eller en härlig promenad längs sjön Tikens strand.

Älganäs naturreservat utgörs av en skogsbeklädd udde i sjön Tiken söder om Tingsryd samhälle. Reservatet består av ungefär lika delar skogsmark och vatten. Skogen är varierad men utgörs till stor del av ädellövskog med ek och bok. Jordmånen är fläckvis näringsrik vilket avspeglas i floran. Utmed strandzoner finns partier med äldre tall. Det finns även sumpskogspartier, granplanteringar samt stormfällda ytor (stormen Gudrun januari 2005) som nu är upparbetade. I fuktiga partier dominerar gran, björk, al och asp. Marken är på flera ställen mycket blockrik och här och var förekommer trädfria blockhav. Inom reservatet finns rester av äldre tiders odlingslandskap i form av odlingsrösen och stengärden. I den centrala delen finns ett mer välbevarat parti med bland annat flera grova hamlade träd.

Information

Highlights
  • Natur & Äventyr

Kontakt