Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Äskekulla

Naturreservatet Äskekulla ligger vid Åsnens strand drygt 8 km norr om Urshult i Tingsryds kommun. Hela trakten kring Åsnen, och inte minst Vemboö och den angränsande Sirkön, utmärker sig genom stor andel ädellövskog i mosaik med odlingsmarker. Trakten utmärker sig också för sin tradition av fruktodling och ängsfruktodlingar.

© Länsstyrelsen Kronoberg
Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Äskekulla

Naturreservatet Äskekulla ligger vid Åsnens strand drygt 8 km norr om Urshult i Tingsryds kommun. Hela trakten kring Åsnen, och inte minst Vemboö och den angränsande Sirkön, utmärker sig genom stor andel ädellövskog i mosaik med odlingsmarker. Trakten utmärker sig också för sin tradition av fruktodling och ängsfruktodlingar.

Huvuddelen av området är ädellövskog eller annan lövskog med inslag av ädellöv. Bok, ek och hassel dominerar. Inslaget av björk och asp är stort över hela området. Men det finns många andra träd och buskar: lind, lönn, al, ask, alm, tall, gran, hagtorn och olvon. Skogen som helhet har en stor variation i ålder, skiktning och slutenhet vilket visar att den till stor del är opåverkad av skogsbruk, annat än plockhuggning, sedan lång tid. Skogens medelålder är något över 100 år men de äldsta träden är närmare 200 år. Skogen har gott om död ved av olika trädslag och i olika former. I området finns ett antal små åkrar med solbelysta bryn.

Brandticka växer på stående björkhögstubbe och långfliksmossa finns på liggande död ved. Platt fjädermossa, fällmossa, guldlockmossa, klippfrullania, krushättemossa, lönnlav, rostfläck, glansfläck och gulnål växer på lövträdstammar. Flera hackspettsarter och andra hålbyggande fåglar trivs i området.

Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera ädellövskog och annan lövskog. En liten parkeringsplats och strövstig kommer att anläggas i området.

Information

Highlights
  • Natur & Äventyr

Kontakt