Se & Göra Sevärdheter

Naturreservat Grönvik

Grönvik består av ett vackert ö- och strandområde vid Stora Hensjön. Större delen av reservatet, cirka 85 hektar, upptas av vatten medan 30 hektar är land.

© Länsstyrelsen Kronoberg
Se & Göra Sevärdheter

Naturreservat Grönvik

Grönvik består av ett vackert ö- och strandområde vid Stora Hensjön. Större delen av reservatet, cirka 85 hektar, upptas av vatten medan 30 hektar är land.

Nordvästra delen av reservatet är till största delen bevuxen med granskog, medan de mellersta delarna är kulturpräglade med omväxlande åker-, ängs- och hagmarker. Här finns också lövdungar med inslag av bok, ek, björk, asp och hassel. I sydligaste delarna, liksom på öarna, växer blandskog med varierande trädslagssammansättning. Längs sjöstranden löper en rullstensås.

Stora Hensjön är en vacker sjö med låga steniga moränstränder och klart, näringsfattigt vatten. Den är vattentäkt för Tingsryd, Urshult m.fl. orter i trakten. Längs stränderna växer bl.a. klibbal och björk. I grunda mjukbottenvikar utbreder sig fält av vass- och starrarter.

Se gärna bilden för en översikt på vandringsstigar.

Information

Highlights
  • Natur & Äventyr
  • Nationalpark & naturreservat

Kontakt

  • Webbsida
  • Grönvik - 362 40 - Tingsryd
  • Tingsryd