Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Hunshult

Naturreservatet Hunshult är ett 111 hektar stort område bestående av ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark och sjö beläget på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Området gränsar till naturreservatet Bjurkärr som är ett av de absolut artrikaste ädellövskogsområden i länet. Sjön Åsnen har en synnerligen värdefull och artrik fågelfauna.

Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Hunshult

Naturreservatet Hunshult är ett 111 hektar stort område bestående av ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark och sjö beläget på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Området gränsar till naturreservatet Bjurkärr som är ett av de absolut artrikaste ädellövskogsområden i länet. Sjön Åsnen har en synnerligen värdefull och artrik fågelfauna.

Bebyggelsen i byn Hunshult ligger tätt samlad utmed vägen som går över Sirkön från norr till söder. I byns centrala delar finns fruktodlingar kvar med främst äpple. Vissa av dessa är så kallade ängsfruktodlingar, andra är åkerfruktodlingar. Hamlade träd förekommer.

Skogsmarken är blockrik och i huvudsak bevuxen med bok- och ekskog med inslag av lind, lönn, alm, björk, tall och gran. Här och var finns insprängda alkärr med sockelbildning, askkärr, lövsumpskogar och andra mindre våtmarker.
Ädellövskog hyser en intressant flora och fauna av lavar, svampar och insekter. På våren är fågelsången intensiv och innan lövsprickningen blommar många vårblommor.

Information

Highlights
  • Natur & Äventyr
  • Nationalpark & naturreservat

Kontakt

  • Webbsida
  • Hunshult - 360 13 - Urshult
  • Tingsryd