Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Midingsbråte

Vid Norra Svansjön är ett litet naturskogsliknande område med tall, gran och bok avsatt som naturreservat. Marken är jämn och sluttar svagt mot den näringsfattiga sjön som ingår i Mieåns huvudavrinningsområde. Reservatet ligger cirka 120 meter över havet.

© Länsstyrelsen Kronoberg
Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Midingsbråte

Vid Norra Svansjön är ett litet naturskogsliknande område med tall, gran och bok avsatt som naturreservat. Marken är jämn och sluttar svagt mot den näringsfattiga sjön som ingår i Mieåns huvudavrinningsområde. Reservatet ligger cirka 120 meter över havet.

Syftet med reservatet är att bevara områdets gamla bokar, tallar och granar, främja en återväxt av bok och tall samt att bevara och öka livsmiljöer i form av död eller döende lövved för de organismer som lever i området. Vid Norra Svansjön häckar bland annat duvhök, sparvuggla och mindre hackspett.
I östra delen av reservatet finns resterna av ett torp. Man kan fortfarande se grundstenar och åldriga fruktträd.

Kontakt